Nhập cụm từ tìm kiếm:

  1. Thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội và Trường Chính trị tỉnh năm 2019 về việc bổ sung chỉ tiêu thi tuyển công chức cơ quan Uỷ ban MTTQ tỉnh năm 2019
  2. Quyết định Phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức năm 2017 cho những đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đăc biêt khó khăn thuôc Sở Giáo duc và Đào tao
  3. Thông báo Kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017 của UBND huyện Chiêm Hoá
  4. Thông báo Kết quả thi tuyển viên chức năm 2017 của Sở Giáo dục & Đào tạo
  5. Thông báo điểm thi nâng ngạch chuyên viên chính và kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng II trong cơ quan, đơn vị của Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2018
  6. Thông báo danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức năm 2017 cho những đơn vị sự nghiệp ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
  7. Thông báo danh sách những thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2017 cho những đơn vị sự nghiệp ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Hàm Yên
  8. Thông báo danh sách những thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2017 cho những đơn vị sự nghiệp ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Chiêm Hoá
  9. Thông báo danh sách những người đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2017 cho những đơn vị sự nghiệp ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh của Sở Giáo dục và Đào tạo
  10. Thông báo kết quả kiểm tra, sách hạch đối với trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức; tiếp nhận viên chức, cán bộ, công chức cấp xã vào làm công chức từ cấp huyện trở lên không qua thi tuyển năm 2017, năm 2018

Tổng số: 103 | Trang: 1 trên tổng số 11 trang  
Chuyên trang về tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang.
- Bộ phận kỹ thuật: 027 6251 929 - email: congttdttq@gmail.com - Hotline: 0936 45 0000.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG